UTREDNINGER

Sandefjord byutvikling

Ved innledningen til kommuneplanrevisjonen i 2013 har formannskapet bestemt at strategien for byutvikling skal revideres. Kommunen har engasjert Civitas og IN’BY som ekstern konsulentbistand for å gi faglige råd for den videre byutviklingen, og å gjennomføre en drøftingsprosess med utbyggere, foreninger og organisasjoner som har spesiell interesse av utviklingen i Sandefjord sentrum. Arbeidet tar utgangspunkt i hovedlinjene i gjeldende byutviklingsstrategi fra 1999. Denne strategien drøftes i lys av utviklingen som har vært i perioden og nye utviklingstrekk som nå gjør seg gjeldende. Som innspill til strategien har kommunen listet opp tema som har vært gjenstand for bred offentlig debatt. Med utgangspunkt i dette har konsulentene definert følgende sentrale tema som arbeidet er konsentrert om:
- ny sentrumsbebyggelse - målestokk og utforming
- handelsutvikling, publikumsfunksjoner og byliv
- kontakten byen - havna og utvikling langs sjøfronten
Som del av prosjektet er det utarbeidet en handlingsplan for sjøfronten og forslag til bestemmelser til kommuneplan.

Prosjekttype: Strategisk rådgivning knyttet til sentrums- og sjøfrontutvikling
Oppdragsgiver: Sandefjord kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Civitas AS
Gjennomført: 2013
<<Forrige    Neste>>