PLANARBEID

Henriks vei, Oslo - boliger/tjenesteyting/strøksgate

BOLIGER/TJENESTEYTING
Neptune Properties AS planlegger ny boligbebyggelse med tjenesteyting i Henriks vei 3 m.fl. på Hovseter. Det planlegges omlag 105 boenheter fordelt på byhus og småhus.

Planområdet tilrettelegger for økt bruk av kollektiv-transport og vil være tilnærmet bilfritt, da bilparkering lokaliseres i kjeller. Bebyggelsens høyeste bygg opp mot syv etasjer lokaliseres mot Gamle Hovsetervei, Hovseterveien og Landingsveien, og de laveste byggene opp mot 3,5 etasjer lokaliseres i midten. Bebyggelsen vil få luftige passasjer som vil føre til bedre tilgjengelighet i området. Eksisterende grøntarealer inkludert friområdet i øst og tre rødlistede trær sikres bevart.

STRØKSGATE GAMLE HOVSETERVEI
Planforslaget skisserer fremtidig bruk av Gamle Hovsetervei som strøksgate. En opparbeidelse av veien samt etablering av publikumsrettede tjenester i bebyggelsens første etasje, vil forsterke bruken av Gamle Hovsetervei som primærforbindelse med oppholdsmuligheter mellom Hovseter T-bane/busstasjon og omkringliggende boligfelt, skoler, butikker mv.


Prosjekttype: Reguleringsplan
Oppdragsgiver: Bergskogen Eiendom AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Reiulf Ramstad Arkitekter
Gjennomført: 2018 - pågår
<<Forrige    Neste>>