PLANARBEID

Nye Vilberg skole, Eidsvoll

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny 4-parallell Vilberg barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelvei og kollektivholdeplass. Detaljreguleringen følger opp krav og føringer for felt BU3 avsatt til undervisning i områdereguleringsplan for Vilbergområdet, vedtatt 20.12.2018. Planområdet er ubebygd og består av dyrka mark.

Det overordnede plangrepet er å organisere skole med flerbrukshall som et tun med bygningsvolumer plassert rundt en kommunikasjonsakse for å skape et oversiktlig og enkelt tilgjengelig skolebygg. Volumene varierer i størrelse og er tilpasset ulike funksjoner slik tun for gårdsdrift er organisert. Hovedvolumet på to etasjer og loft gir assosiasjoner til låvebygninger i området og inneholder generelle undervisningsarealer med desentraliserte innganger for trinnområdene. Gode utearealer, utfordrende grunnforhold og problematikk knyttet til nedbygging av landbruksjord har vært viktige tema i planarbeidet.


Prosjekttype: Totalentreprisekonkurranse for detaljregulering, detalj- og byggeprosjekt
Oppdragsgiver: Hent AS/Eidsvoll kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: HENT AS, Filter/Arkitekter AS, Multiconsult AS, Sweco AS
Gjennomført: 2022 - pågår
<<Forrige    Neste>>