PLANARBEID

Sandvika barneskole, Bærum

IN’BY har sammen med Arkitektkontoret Kvadrat AS vært engasjert av Bærum kommune for å utarbeide mulighets- og volumstudie for ny Sandvika barneskole med lokalisering på to forskjellige tomter i Sandvika.

I forbindelse med fortetting og transformasjon av tidligere næringsområder til boligformål, har Bærum kommune behov for å utvide skolekapasiteten med ny barneskole sentralt i Sandvika. Arealknapphet og sentral beliggenhet tilsier at skolen må utformes som en byskole, med vekt på kompakte løsninger og flerbruk av arealer.

De to utpekte tomtene Bjørnegårdssvingen og Trafotomta på Hamang har svært forskjellig karakter. Bjørnegårdssvingen ligger i kulturlandskapet på tidligere jordbruksareal mens Trafotomten i dag er del av et tungt infrastrukturanlegg med svært industrielt preg. Studiene konkluderer med at begge tomtene kan brukes for formålet, men at de har forskjellige fortrinn der en avveiing av mulig ferdigstillelsestidspunkt, behov for ombygging av teknisk infrastruktur, plassering i fremtidig skolekrets og behov for grunnerverv er faktorer som må vektes i tillegg til tomtekvalitet, grunnforhold og utbyggingskapasitet.   

Prosjekttype: Mulighets- og volumstudie
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Arkitektkontoret KVADRAT AS
Gjennomført: 2015
<<Forrige    Neste>>