ANSATTE


Ola Bettum
Faglig leder, landskapsarkitekt

Ola er landskapsarkitekt og byplanlegger (UMB/AHO 1978) og professor i landskaps-arkitektur ved Institutt for landskapsplanlegging, UMB Ås siden 1998. Han har over tredve års praksis som rådgivende landskapsarkitekt og byplanlegger og kom til IN'BY i 1987. Ola er mye brukt som foredragsholder om landskaps-arkitektur og byutvikling og har lang erfaring som rådgiver om byutvikling i Oslo, han har i tillegg erfaring med tidligfaserådgivning i områdeutvikling for ulike konstellasjoner av grunneiere i Oslos endringsområder.

e-post Ola
- tlf: 91 32 59 94


Sigurd Østbye
Landskapsarkitekt

Sigurd er landskapsarkitekt uteksaminert fra UMB i 1991. Han har også mellomfag i kunst-historie. Siden 2007 har Sigurd vært ansatt i IN'BY, her er han i hovedsak engasjert i detalj-prosjektering fram til byggeledels av både små og store prosjekter med prosjektoppfølging. Sigurd har også arbeidet med over-ordnet planlegging i tidligfase av større prosjekter. En sterk interesse for vegetasjons-bruk og økologiske hensyn i planlegging og prosjektering har blant annet gitt erfaring som sakkyndig vitne i rettstvister som omhandler vegetasjon.

e-post Sigurd - tlf: 91 74 48 20


Kyrre Holmeseth-Martin
Arkitekt

Kyrre er utdannet arkitekt fra AHO i 2011. Deler av utdannelsen tok han i Australia. Utdannelse fokuserte på byutvikling, stedsutvikling og medvirkningsprosesser. Kyrre kom til IN’BY i mai 2018 med en blandet bakgrunn fra privat/
offentlig sektor. I de siste årene har han jobbet med komplekse byutviklingsspørsmål, steds-
analyser, Future Built og reguleringsplaner hos Plan- og bygningsetaten i Oslo. Hos IN’BY er han engasjert i tidligfasen av byutviklings-
prosjekter med analyser, studier, byforming og regulering etter plan- og bygningsloven.

e-post Kyrre - tlf: 48 49 40 08


Peer Lehn-Pedersen
Landskapsarkitekt

Peer er utdannet landskapsarkitekt fra UMB med fordypning innenfor planlegging. Etter fullført masterstudium i 2011 har han vært ansatt i IN'BY. Peer arbeider med et bredt spekter av oppgaver innenfor faget, fra planlegging for bynært friluftsliv og av kollektiv infrastruktur til detaljprosjektering. Disse prosjektene spenner over store deler av landskapsarktektfaget: gater, plasser, boligprosjekter og barnehager. Peer har ansvaret i IN'BY for oppfølging av bransjens utvikling innenfor BIM og 3D-prosjektering.

e-post Peer - tlf: 93 68 43 43


Sigve Grønsberg
Landskapsarkitekt

Sigve er landskapsarkitekt uteksaminert fra NLH (NMBU) i 1991. Sigve har bred erfaring innenfor landskapsarkitektfaget; fra større utredninger og landskapsanalyser til detaljprosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter, samt under-
visning for landskapsarkitektstudenter. De siste årene har han også hatt ansvar for større og mindre reguleringsplaner. Han ble ansatt i IN'BY i januar 2015. Sigve er opptatt av tverrfaglig, nettverksbasert arbeid og har blant annet samarbeidet tett med arkitekter gjennom de siste 15 årene.

e-post Sigve - tlf: 94 05 90 81


Peter Boström
Landskapsarkitekt

Peter er landskapsarkitekt med eksamen fra NMBU/UMB i 2005. Han har yrkeserfaring fra både offentlig og privat sektor. Peter ble ansatt i IN'BY i 2017, og er i hovedsak engasjert i detaljprosjektering, både i små og store prosjekter. Peter har bakgrunn i gartnerfaget. Han har bred grøntfaglig kompetanse og en særlig interesse for de store mulighetene som ligger i frodig plantebruk i nye anlegg. Peter underviser også i kurset "forming med vegetasjon" i landskapsarkitektprogrammet på NMBU.

e-post Peter - tlf: 91 68 46 05


Runar Bakken Smedås
Landskapsarkitekt

Runar er landskapsarkitekt fra NMBU i 2019 med tilleggsstudium i kunsthistorie fra NTNU. Masteroppgaven behandlet uteområdene ved Drøbak Montessori ungdomsskole. I IN'BY har han raskt dukket inn i varierte detaljprosjekteringsoppgaver, i hele spekteret fra barnehager, via større og mindre boligområder til skoleanlegg og gateutforming. Gjennom studietida har Runar utviklet sterk interesse for hvordan gode rammer rundt et variert, sosialt byliv best kan utformes.


e-post Runar - tlf: 94 27 61 50


Sarah Huang
Byplanlegger

Sarah er utdannet by- og regionplanlegger fra NMBU i 2018 og har erfaring fra offentlig sektor som rådgiver og prosjektleder. Hun har jobbet med detaljreguleringer, plan- og medvirkningsprosesser i Ullensaker kommune og EBY, Oslo kommune med ansvar for politiske saker, kvalitetssikring og utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier og rapporter, samt samarbeid og koordinering med private og offentlige aktører. Sarah ble ansatt i IN’BY i januar 2023 og jobber med byutviklingsprosjekter og planprosesser.

e-post Sarah – tlf: 92 46 74 12


Veronica Cheann
Landskapsarkitekt

Veronica er landskapsarkitekt med mastergrad fra Harvard og B.Sc. i arkitektur fra Ohio State University i USA. Etter fullført masterstudium i 2007 flyttet hun til Norge. Hun har samlet erfaring fra et bredt spekter av landskapsarkitektoppgaver, fra store internasjonale landskapsprosjekter til kontorbygg, skoler og boligprosjekter i Norge. Veronica har også fullført en kunstfaglig bachelorgrad ved KHIO i metall og smykkekunst i 2019. Veronica ble ansatt i IN'BY i november 2019.

e-post Veronica - tlf:46 89 43 53


Jakob Rønn Hedegaard
Arkitekt

Jakob har master i arkitektur fra AHO i 2009 og har bakgrunn fra byplanlegging med 11 år i PBE. Her arbeidet han med overordnet byplanlegging og prosjektleder for delområder i Fjordbyen og sentrum. Dette innebar områdereguleringer, mulighetsstudier, oppfølging av planer og byggesaker, utforming av offentlige rom, transport, bærekraft, kulturminner, medvirkning og koordinering mellom offentlige og private aktører. Jakob ble ansatt mars 2022 og arbeider med plan- og byutviklingsprosjekter.

e-post Jakob - tlf:41 56 75 05


Bente-Sølvi Toverød
Landskapsarkitekt

Bente-Sølvi er landskapsarkitekt med eksamen fra NLH (NMBU) i 1995. Hun har jobbet hos IN’BY siden 2021, og er en erfaren prosjektleder som har jobbet med de fleste sider av faget, både i privat og offentlig sektor. I flere år har hun undervist studenter ved NMBU i formgiving med vegetasjon. I 2007 tok hun eksamen i kinesisk landskapsforståelse og design ved The Imperial School of Chue Style Feng Shui og trekker denne kunnskapen inn som et nyttig supplement i landskapsformingen.


e-post Bente-Sølvi - tlf: 95 94 59 10


Karen Heggheim
Arkitekt/byplanlegger

Karen ble ansatt i mars 2023, og er utdannet arkitekt med mastergrad fra Aarhus School of Architecture and Design i 2014 og etterutdannet som byplanlegger i 2018. Hun har arbeidet i offentlig sektor som saksbehandler på innsendte detaljreguleringsplaner (inkl. klagebehandling) i Sandnes kommune og som prosjektleder på områdereguleringsplan ved avd. for Byutvikling i PBE. Karen har erfaring med å kvalitetssikre og utarbeide reguleringsplaner, samt med å koordinere offentlige og private aktører i politiske saker.

e-post Karen - tlf: 41 31 54 74


Anders Winther
Daglig leder, økonomimedarbeider

Anders ble ansatt i IN'BY høsten 2015 med ansvar for administrative oppgaver og overtok i 2024 som daglig leder, Han er ansvarlig for regnskap med fortløpende bokføring, lønn og fakturering samt rapportering til offentlige myndigheter. Anders følger også opp OTP og forsikring.

e-post Anders - tlf: 45 73 36 14