ANSATTE


Ola Bettum
Daglig leder, landskapsarkitekt

Ola er landskapsarkitekt og byplanlegger (UMB/AHO 1978) og professor i landskaps-arkitektur ved Institutt for landskapsplanlegging, UMB Ås siden 1998. Han har over tredve års praksis som rådgivende landskapsarkitekt og byplanlegger og kom til IN'BY i 1987. Ola er mye brukt som foredragsholder om landskaps-arkitektur og byutvikling og har lang erfaring som rådgiver om byutvikling i Oslo, han har i tillegg erfaring med tidligfaserådgivning i områdeutvikling for ulike konstellasjoner av grunneiere i Oslos endringsområder.

e-post Ola
- tlf: 91 32 59 94


Sigurd Østbye
Landskapsarkitekt

Sigurd er landskapsarkitekt uteksaminert fra UMB i 1991. Han har også mellomfag i kunst-historie. Siden 2007 har Sigurd vært ansatt i IN'BY, her er han i hovedsak engasjert i detalj-prosjektering fram til byggeledels av både små og store prosjekter med prosjektoppfølging. Sigurd har også arbeidet med over-ordnet planlegging i tidligfase av større prosjekter. En sterk interesse for vegetasjons-bruk og økologiske hensyn i planlegging og prosjektering har blant annet gitt erfaring som sakkyndig vitne i rettstvister som omhandler vegetasjon.

e-post Sigurd - tlf: 91 74 48 20


Kyrre Holmeseth-Martin
Arkitekt

Kyrre er utdannet arkitekt fra AHO i 2011. Deler av utdannelsen tok han i Australia. Utdannelse fokuserte på byutvikling, stedsutvikling og medvirkningsprosesser. Kyrre kom til IN’BY i mai 2018 med en blandet bakgrunn fra privat/
offentlig sektor. I de siste årene har han jobbet med komplekse byutviklingsspørsmål, steds-
analyser, Future Built og reguleringsplaner hos Plan- og bygningsetaten i Oslo. Hos IN’BY er han engasjert i tidligfasen av byutviklings-
prosjekter med analyser, studier, byforming og regulering etter plan- og bygningsloven.

e-post Kyrre - tlf: 48 49 40 08


Peer Lehn-Pedersen
Landskapsarkitekt

Peer er utdannet landskapsarkitekt fra UMB med fordypning innenfor planlegging. Etter fullført masterstudium i 2011 har han vært ansatt i IN'BY. Peer arbeider med et bredt spekter av oppgaver innenfor faget, fra planlegging for bynært friluftsliv og av kollektiv infrastruktur til detaljprosjektering. Disse prosjektene spenner over store deler av landskapsarktektfaget: gater, plasser, boligprosjekter og barnehager. Peer har ansvaret i IN'BY for oppfølging av bransjens utvikling innenfor BIM og 3D-prosjektering.

e-post Peer - tlf: 93 68 43 43

 


Sigve Grønsberg
Landskapsarkitekt

Sigve er landskapsarkitekt uteksaminert fra NLH (NMBU) i 1991. Sigve har bred erfaring innenfor landskapsarkitektfaget; fra større utredninger og landskapsanalyser til detaljprosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter, samt under-
visning for landskapsarkitektstudenter. De siste årene har han også hatt ansvar for større og mindre reguleringsplaner. Han ble ansatt i IN'BY i januar 2015. Sigve er opptatt av tverrfaglig, nettverksbasert arbeid og har blant annet samarbeidet tett med arkitekter gjennom de siste 15 årene.

e-post Sigve - tlf: 95 24 99 59

 


Henriette Pi Eik
Landskapsarkitekt

Henriette er landskapsarkitekt med utdannelse fra NMBU og AHO. Etter fullførte studier i 2012, har hun både kommunal og privat yrkeserfaring med prosjekter innen reguleringsarbeid, boligutvikling, landskapsanalyser og mulighetsstudier – deriblant prosjektet Turistveg Jæren. Hun har også praksis fra kunstprosjekter som tar for seg menneskers forhold til det urbane landskap i ulike kulturer. Dette førte henne ut på en 1,5 års reise med kunstneropphold og utstillinger i flere land. Henriette ble ansatt i IN'BY i oktober 2015.

e-post Henriette - tlf: 45 28 95 69

 


Peter Boström
Landskapsarkitekt

Peter er landskapsarkitekt med eksamen fra NMBU/UMB i 2005. Han har yrkeserfaring fra både offentlig og privat sektor. Peter ble ansatt i IN'BY i 2017, og er i hovedsak engasjert i detaljprosjektering, både i små og store prosjekter. Peter har bakgrunn i gartnerfaget. Han har bred grøntfaglig kompetanse og en særlig interesse for de store mulighetene som ligger i frodig plantebruk i nye anlegg. Peter underviser også i kurset "forming med vegetasjon" i landskapsarkitektprogrammet på NMBU.

e-post Peter - tlf: 91 68 46 05

 


Runar Bakken Smedås
Landskapsarkitekt

Runar er landskapsarkitekt fra NMBU i 2019 med tilleggsstudium i kunsthistorie fra NTNU. Masteroppgaven behandlet uteområdene ved Drøbak Montessori ungdomsskole. I IN'BY har han raskt dukket inn i varierte detaljprosjekteringsoppgaver, i hele spekteret fra barnehager, via større og mindre boligområder til skoleanlegg og gateutforming. Gjennom studietida har Runar utviklet sterk interesse for hvordan gode rammer rundt et variert, sosialt byliv best kan utformes.


e-post Runar - tlf: 94 27 61 50

 


Cathrine Løken
Landskapsarkitekt

Cathrine er landskapsarkitekt (NLH 2004) og har allsidig erfaring og kompetanse som landskapsarkitekt og prosjektleder for ulike plan- og byggefaser. Cathrine kom til IN'BY i 2020 fra Statens vegvesen hvor hun som prosjektleder for detaljreguleringsplaner i prioriterte byvekstområder utviklet attraktive og framtidsrettede gater med fokus på bærekraftig mobilitet. Cathrine jobber hovedsakelig med planprosjekter. Hun har bred kompetanse som prosjekt- og prosessleder og er opptatt av å skape gode prosesser både internt og eksternt.

e-post Cathrine - tlf:48 06 12 23

 


Veronica Cheann
Landskapsarkitekt

Veronica er landskapsarkitekt med mastergrad fra Harvard og B.Sc. i arkitektur fra Ohio State University i USA. Etter fullført masterstudium i 2007 flyttet hun til Norge. Hun har samlet erfaring fra et bredt spekter av landskapsarkitektoppgaver, fra store internasjonale landskapsprosjekter til kontorbygg, skoler og boligprosjekter i Norge. Veronica har også fullført en kunstfaglig bachelorgrad ved KHIO i metall og smykkekunst i 2019. Veronica ble ansatt i IN'BY i november 2019.

e-post Veronica - tlf:46 89 43 53

 


Bente-Sølvi Toverød
Landskapsarkitekt

Bente-Sølvi er landskapsarkitekt med eksamen fra NLH (NMBU) i 1995. Hun har jobbet hos IN’BY siden 2021, og er en erfaren prosjektleder som har jobbet med de fleste sider av faget, både i privat og offentlig sektor. I flere år har hun undervist studenter ved NMBU i formgiving med vegetasjon. I 2007 tok hun eksamen i kinesisk landskapsforståelse og design ved The Imperial School of Chue Style Feng Shui og trekker denne kunnskapen inn som et nyttig supplement i landskapsformingen.


e-post Bente-Sølvi - tlf: 95 94 59 10

 


Helene Thorstensen
Grafisk designer

Helene har vært ansatt i IN'BY siden 1988 som grafisk ansvarlig med hovedoppgaver for utvikling av firmaets grafiske profil og sikring av grafisk kvalitet i kontorets ulike prosjekter. Hun bistår løpende i kontorets prosjektarbeid med illustrasjoner og rapportlayout. Helene har i tillegg eksterne layout- og illustrasjonsoppdrag med rapporter for oppdragsgivere som Akershus fylkeskommune, Osloregionen og Statens vegvesen. Hun er ansvarlig for IN'BYs hjemmeside og for oppfølging av kontorets Miljøfyrtårnstatus.

e-post Helene - tlf: 47 32 20 90

 


Anders Winther
Økonomimedarbeider

Anders ble ansatt i IN'BY høsten 2015 med ansvar for administrative oppgaver. I dette ligger hele spekteret av regnskapsføringsarbeid med fortløpende bokføring, lønn og fakturering samt rapportering til offentlige myndigheter. Anders følger også opp OTP og forsikring.


e-post Anders - tlf: 97 62 58 28