PLANARBEID

Vestveien 22, Ski

Forslagstiller er Ski Eiendom AS og IN’BY er planfaglig rådgiver og landskapsarkitekt. Arkitekt er Element Arkitekter AS. Planområdet ligger mellom Vestveien og jernbanen sør for Ski stasjon. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av et nytt kontorbygg mellom Follo Tingrett og jernbanen. Reguleringsformål er kontor/tjenesteyting, friområde og vei.

Planområdet er på ca. 7 dekar. Det planlegges et nytt bygg på inntil 4 400 m² BRA, fordelt på 5 etasjer med atkomst fra Vestveien via eksisterende vei mellom Tingretten og Follo politistasjon. Dagens bebyggelse innenfor planområdet skal bestå.

Hovedgrepet er å skape et helhetlig kvartal ved å knytte eksisterende og ny bebyggelse sammen rundt et felles torg med møteplasser, inngangspartier og utadrettede fasader. Eksisterende kjøreatkomst til naboeiendommene opprettholdes ved å etablere en felles atkomstvei mellom nytt kontorbygg og sporområdet. Friområdet med Finstadbekken opparbeides med vegetasjon og overvannshåndtering.

Prosjekttype: Detaljreguleringsplan og landskapsplan
Oppdragsgiver: Ski Eiendom AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Element Arkitekter, Sweco, EFLA Rådgivende ingeniører
Gjennomført: 2022
<<Forrige    Neste>>