PLANARBEID

Områderegulering Ski Vest

Ski Vest er et av de store utbyggingsområdene i Ski sentrum. Tidligere planer om stort sykehus i dette området er forlatt, og det legges nå opp til at området skal utvikles til et bymessig område med blandet formål.

I området er det to store private grunneiere, Solon eiendom og K. Jakobsen AS, i tillegg til Ski kommune og Helse Sørøst HF. Overordnet visjon og områderegulering for hele området ble utarbeidet av en arbeidsgruppe etablert av de to private grunneierne i tett samarbeid med Ski kommune. IN´BY har deltatt i rådgivningsteamet med ansvar for utarbeidelse av visjonsplan og plandokumenter for områdereguleringen.

Områdereguleringen legger til rette for bymessig utvikling med boliger og næring, sikring av arealer for sosial infrastruktur som skole, barnehager og helseinstitusjon, samt sikring av kulturminner og grøntarealer. Planområdet er på ca 190 daa, og samlet utbyggingskapasitet ca 260.000 m².
Prosjekttype: Områderegulering
Strategisk byutvikling
Oppdragsgiver: Solon Eiendom AS/Ski kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Code Arkitektur, Strak plan og prosess, Helen og Hard arkitekter
Gjennomført: 2014 - 2015
<<Forrige    Neste>>