PLANARBEID

Dyster Eldor B2, Ås

Planområdet ligger 1,7 km sørøst for Ås sentrum. og er en del av områderegulering for Dyster Eldor II. Felt B2 er første detaljregulering. Forslagsstiller ønsker å bygge ca. 130 boenheter på feltet. Byggehøyde tre etasjer, parkering i P-kjeller. Atkomst fra Gneisveien og ny etablert Grunnfjellsvei. Planområdet er ca. 30 daa med avgrensning som vist på kartutsnittet. Reguleringsformål er bebyggelse- og anlegg/boligbebyggelse, kjøreveg.

Prosjekttype: Detaljreguleringsplan
Oppdragsgiver: Ås Boligutvikling AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: A-lab, SOLA landskapsarkitekter
Gjennomført: 2020
<<Forrige    Neste>>