ELDRE PROSJEKTER

Byens liv - gaten som sosial arena

FoU-prosjektet ”Byens liv - gaten som sosial arena” søkte å belyse mangfoldet i den komplekse utfordringen innenfor fagområdene by- og trafikkplanlegging, herunder samspillet mellom ulike trafikkformer, andre byfunksjoner og sosialt liv, ofte manifestert i ”kampen om gatetversnittet”. I løpet av sommeren og høsten 96 var 27 gater og plasser i byene Oslo, Trondheim, Hamar og Bergen gjenstand for omfattende studier som omfattet registerringer av gatens karakteristika, samt over 2000 intervjuer og bruksundersøkelser. Arbeidet var knyttet til ulike problemstillinger i hver by. Foruten å gi lokale innspill, var hovedmålsetningen for prosjektet å vurdere sammen-hengen mellom ulike gitte rammebetingelser, fysisk form, funksjoner som trafikk og varehandel, faktisk gatebruk samt holdninger til gaten som bruksarena. Delprosjektene vil bli etterfulgt av et sentralt forskningsprosjekt med ferdigstillelse tidlig 1998. Arbeidet er faglig koordinert av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Delprosjektet i Oslo ble gjennomført som et samarbeid mellom Statens vegvesen Oslo, Oslo kommune og AS Oslo Sporveier, med prosjektledelsen lagt til AS Oslo Sporveier. Undersøkelsen ble gjennomført som en del av reguleringsplanen for Oslo S, Vestsiden. Formålet med planen var å bedre overgangsmulighetene mellom tog og andre kollektivtransportmidler ved Oslo S etter at Gardermobanen har blitt etablert. Som en del av prosjektet ble gatebruken ved Oslo S og tilliggende områder registrert. Formålet var å oppnå et bedre grunnlag for separeringstiltak av de ulike trafikkategoriene i området, samt og gi utvidede premisser for valg av fysisk utforming ned til detaljnivå. Utover selve Oslo S, Jernbanetorget, ble studieområdet avgrenset av Møllergata, Torggata og Storgata mellom Stortorget og Henrik Ibsens gate, inklusiv Stortorvet og Youngstorget.

Prosjekttype: Gatebruksundersøkelse
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Prosjektgruppe: Ola Bettum, Askild Nilsen, Trude Langedal
Samarbeidspartnere: Satens vegvesen Oslo, Oslo kommune, AS Oslo Spoveier
Gjennomført: 1996 - 1998
<<Forrige    Neste>>