PLANARBEID

Malmøgata/Gøteborggata Oslo

Malmøgata 1 / Gøteborggata 28-30 utgjør omtrent en fjerdedel av et av kvartalene på Rodeløkka og eies av Seff Eiendom. Eiendommene har tidligere vært bebygget med småskala industribebyggelse, men er siden lenge leget brakk og brukt som parkeringsplass. Området er i kommunedelplan vist som ”oppgraderingsområde bolig” der man ønsker blandede funksjoner, med boligfunksjonen som dominerende. IN´BY har utarbeidet forslag til reguleringsplan for eiendommene, som har et samlet areal på ca 1,5 da. Forslaget inneholder kvartalsbebyggelse i 6 etasjer, med næringsarealer i første etasjen og under dekke i gårdsrom. Gårdsom foreslåes hevet en etasje for å ligge på nivå med tilliggende gårdsrom i nordvest, og for å oppnå bedre solforhold på utearealene. Parkering forutsettes løst i parkeringskjeller under bebyggelsen.

Prosjekttype: Reguleringsplan
Oppdragsgiver: SEFF Eiendom AS
Prosjektgruppe: Lena Johansson
Samarbeidspartnere:: Enerhaugen Arkitektkontor AS
Gjennomført: 2008 - 2010 
<<Forrige    Neste>>