PLANARBEID

Levre barneskole, Bærum

IN'BY har sammen med L2 arkitekter vært engasjert av Bærum kommune for å utarbeide volumstudie og reguleringsplan som grunnlag for prosjektkonkurranse for ny Levre skole.

Eksisterende skole og barnehage på tomten skal rives, og det skal bygges ny barneskole på den samme tomten.

Forslag til detaljregulering har blitt utarbeidet i forkant av konkurranseperioden for å sikre forutsigbarhet for konkurransedeltakerne. Planforslaget viser plassering, maksimal størrelse og høyde for ny bebyggelse, men gir stort rom for variasjon av volumoppbygg og utforming av bebyggelsen.

Gode utearealer, trafikksikker adkomst og støyskjerming av skoletomten har vært viktige tema i planarbeidet.

Prosjekttype: Områderegulering
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Prosjektgruppe: Lena Johansson, Sigurd Østbye
Samarbeidspartnere: L2 arkitekter
Gjennomført: 2016
<<Forrige    Neste>>