PLANARBEID

Kjelsåsveien 140

IN'BY har utarbeidet reguleringsplan for boliger på eiendommer langs Kjelsåsveien i Oslo som i dag er i bruk som bensinstasjon, verksted og parkeringsplasser. Prosjekt som grunnlag for regulering er utarbeidet av a-lab.

All eksisterende bebyggelse på eiendommene forutsettes rivet. Deler av planområdet inngår i «Småhusplanen», liksom store deler av bebyggelsen i nærområdet. Detaljreguleringen tar derfor utgangspunkt i hovedtrekkene i føringene i småhusplanen, men tillater stedlige tilpasninger.

Planen legger til rette for bygging av syv to-mannsboliger som følger gateløp og bygningsstruktur i området, men gis et selvstendig og moderne særpreg. Alle boenheter får privat uteareal på terreng og det vil opparbeides felles leke- og oppholdsarealer. Parkering legges hovedsakelig under terreng.

Prosjekttype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Bergskogen Eiendom AS
Prosjektgruppe: Lena Johansson, Sigve Grønsberg
Samarbeidspartnere: a-lab AS
Gjennomført: 2017
<<Forrige    Neste>>