PLANARBEID

Gjemselund områderegulering, Kongsvinger

Hensikten med å utarbeide en områdeplan for Gjemselund er å utvikle arealene til stadionanlegg/næring og boligformål, samt å klargjøre rammer og legge til rette for salg av boligarealer for å skaffe midler til gjennomføring av idrettsanlegg.

Østre del av planområdet, fra og med dagens stadion og østover, foreslås regulert til blandet formål bolig/forretning/idrett/næring. Området skal hovedsakelig brukes for modernisering og utvidelse av fotballstadion og ishall, med mulighet for å etablere nærings- og servicevirksomheter i samvirke med idrettsanleggene. Boligbebyggelse i området kan være med på å skape aktivitet rundt idrettsanleggene også utenom de tider da disse er i bruk. Vestre del av planområdet foreslåes regulert til boligbebyggelse med relativ høy utnyttelse. Boligene har mulighet for gode solforhold og utsiktsforhold over og langs med Glomma. Langs Glomma og lengst vest i planområdet foreslåes sikres offentlig friområde, som er i tråd med dagens bruk.

Prosjekttype: Områderegulering
Oppdragsgiver: Kongsvinger sportsanlegg AS
Prosjektgruppe: Lena Johansson
Samarbeidspartnere: Arkitektpartner AS
Gjennomført: 2010
<<Forrige    Neste>>