LANDSKAP

Utøya gjenreising

I etterkant av hendelsene 22. juli 2011 på Utøya har IN'BY samarbeidet med Fantastic Norway om analysearbeid, skisseprosjekt og byggeplan for gjenreising av Utøya som leir- og kurssted. Skisseprosjektet ble utarbeidet som en gave til AUF Det ble utarbeidet i løpet av høsten 2011 og våren 2012 på grunnlag av en detaljert landskapsanalyse, og planlagt ny bebyggelse legges til allerede bebygde deler av øya. Bebyggelsen tilpasses terrenget og samles til en liten landsby med torg, ferdselsårer og plasser som gjør bygningsmassen til en helhetlig og levende ramme for Utøyas framtidige bruk. Det sentrale torget omkranses av de kollektive funksjonene konferansesal, møterom, spisesal og kjøkken. Prosjektet vektlegger hensynet til Utøyas eksisterende landskapskvaliteter med terrengformer, eksisterende vegetasjon og etablerte stiforbindelser, små og store landskapsrom og aktivitetsområder. I hovedsak handler endringene i landskapet om å framheve de eksisterende kvalitetene på Utøya, heve standarden for aktiviteter og funksjoner utendørs og forbedre tilgjengeligheten til disse.

Det legges også til rette for et stille minnested på øyas sørlige del.

I Utvika opparbeides ny og utbedret atkomstvei med parkeringsplasser på terreng. I begge planene sikres naturområdene langs Tyrifjorden som friluftsområder med særlig vern av vegetasjonen langs strandsonen.

Prosjekttype: Landskapsanalyse, skisseprosjekt, byggeprosjekt
Oppdragsgiver: AUF Utøyafondet
Prosjektgruppe: Peer Lehn-Pedersen, Sigurd Østbye, Lena Johansson, Ola Bettum
Samarbeidspartnere: Fantasic Norway, PEAB
Gjennomført: pågår 2011-2015
<<Forrige    Neste>>