ANSATTE


Ola Bettum
Daglig leder, landskapsarkitekt

Ola er landskapsarkitekt og byplanlegger (UMB/AHO 1978) og professor i landskaps-arkitektur ved Institutt for landskapsplanlegging, UMB Ås siden 1998. Han har over tredve års praksis som rådgivende landskapsarkitekt og byplanlegger og kom til IN'BY i 1987. Ola er mye brukt som foredragsholder om landskaps-arkitektur og byutvikling og har lang erfaring som rådgiver om byutvikling i Oslo, han har i tillegg erfaring med tidligfaserådgivning i områdeutvikling for ulike konstellasjoner av grunneiere i Oslos endringsområder.

e-post Ola
- tlf: 91 32 59 94


Sigurd Østbye
Landskapsarkitekt

Sigurd er landskapsarkitekt uteksaminert fra UMB i 1991. Han har også mellomfag i kunst-historie. Siden 2007 har Sigurd vært ansatt i IN'BY, her er han i hovedsak engasjert i detalj-prosjektering fram til byggeledels av både små og store prosjekter med prosjektoppfølging. Sigurd har også arbeidet med over-ordnet planlegging i tidligfase av større prosjekter. En sterk interesse for vegetasjons-bruk og økologiske hensyn i planlegging og prosjektering har blant annet gitt erfaring som sakkyndig vitne i rettstvister som omhandler vegetasjon.

e-post Sigurd - tlf: 91 74 48 20


Kyrre Holmeseth-Martin
Arkitekt

Kyrre er utdannet arkitekt fra AHO i 2011. Deler av utdannelsen tok han i Australia. Utdannelse fokuserte på byutvikling, stedsutvikling og medvirkningsprosesser. Kyrre kom til IN’BY i mai 2018 med en blandet bakgrunn fra privat/
offentlig sektor. I de siste årene har han jobbet med komplekse byutviklingsspørsmål, steds-
analyser, Future Built og reguleringsplaner hos Plan- og bygningsetaten i Oslo. Hos IN’BY er han engasjert i tidligfasen av byutviklings-
prosjekter med analyser, studier, byforming og regulering etter plan- og bygningsloven.

e-post Kyrre - tlf: 48 49 40 08


Peer Lehn-Pedersen
Landskapsarkitekt

Peer er utdannet landskapsarkitekt fra UMB med fordypning innenfor planlegging. Etter fullført masterstudium i 2011 har han vært ansatt i IN'BY. Peer arbeider med et bredt spekter av oppgaver innenfor faget, fra planlegging for bynært friluftsliv og av kollektiv infrastruktur til detaljprosjektering. Disse prosjektene spenner over store deler av landskapsarktektfaget: gater, plasser, boligprosjekter og barnehager. Peer har ansvaret i IN'BY for oppfølging av bransjens utvikling innenfor BIM og 3D-prosjektering.

e-post Peer - tlf: 93 68 43 43

 


Sigve Grønsberg
Landskapsarkitekt

Sigve er landskapsarkitekt uteksaminert fra NLH (NMBU) i 1991. Sigve har bred erfaring innenfor landskapsarkitektfaget; fra større utredninger og landskapsanalyser til detaljprosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter, samt under-
visning for landskapsarkitektstudenter. De siste årene har han også hatt ansvar for større og mindre reguleringsplaner. Han ble ansatt i IN'BY i januar 2015. Sigve er opptatt av tverrfaglig, nettverksbasert arbeid og har blant annet samarbeidet tett med arkitekter gjennom de siste 15 årene.

e-post Sigve - tlf: 95 24 99 59

 


Henriette Pi Eik
Landskapsarkitekt

Henriette er landskapsarkitekt med utdannelse fra NMBU og AHO. Etter fullførte studier i 2012, har hun både kommunal og privat yrkeserfaring med prosjekter innen reguleringsarbeid, boligutvikling, landskapsanalyser og mulighetsstudier – deriblant prosjektet Turistveg Jæren. Hun har også praksis fra kunstprosjekter som tar for seg menneskers forhold til det urbane landskap i ulike kulturer. Dette førte henne ut på en 1,5 års reise med kunstneropphold og utstillinger i flere land. Henriette ble ansatt i IN'BY i oktober 2015.

e-post Henriette - tlf: 45 28 95 69

 


Peter Boström
Landskapsarkitekt

Peter er landskapsarkitekt med eksamen fra NMBU/UMB i 2005. Han har yrkeserfaring fra både offentlig og privat sektor. Peter ble ansatt i IN'BY i 2017, og er i hovedsak engasjert i detaljprosjektering, både i små og store prosjekter. Peter har bakgrunn i gartnerfaget. Han har bred grøntfaglig kompetanse og en særlig interesse for de store mulighetene som ligger i frodig plantebruk i nye anlegg. Peter underviser også i kurset "forming med vegetasjon" i landskapsarkitektprogrammet på NMBU.

e-post Peter - tlf: 91 68 46 05

 


Ingrid Wendelbo
Landskapsarkitekt

Ingrid er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU i 2013. Hun har raskt opparbeidet seg bred erfaring innenfor planlegging og utforming av landskapsprosjekter innenfor en stor faglig spennvidde som rådgiver i SWECO. Ingrid har vært tilknyttet IN'BY siden januar 2018. Hovedengasjementet er landskapsutforming i ulike prosjektfaser - fra mulighetsstudier på reguleringsnivå til byggeplaner for boliger og institusjoner.e-post Ingrid - tlf: 97 95 99 77

 


Helene Thorstensen
Grafisk designer

Helene har vært ansatt i IN'BY siden 1988 som grafisk ansvarlig med hovedoppgaver for utvikling av firmaets grafiske profil og sikring av grafisk kvalitet i kontorets ulike prosjekter. Hun bistår løpende i kontorets prosjektarbeid med illustrasjoner og rapportlayout. Helene har i tillegg eksterne layout- og illustrasjonsoppdrag med rapporter for oppdragsgivere som Akershus fylkeskommune, Osloregionen og Statens vegvesen. Hun er ansvarlig for IN'BYs hjemmeside og for oppfølging av kontorets Miljøfyrtårnstatus.

e-post Helene - tlf: 47 32 20 90

 


Anders Winther
Økonomimedarbeider

Anders ble ansatt i IN'BY høsten 2015 med ansvar for administrative oppgaver. I dette ligger hele spekteret av regnskapsføringsarbeid med fortløpende bokføring, lønn og fakturering samt rapportering til offentlige myndigheter. Anders følger også opp OTP og forsikring.

e-post Anders - tlf: 97 62 58 28